Mas Jordà.

masjorda
fotografia de l'any 1963

Va ser construït al segle XV com a residència d’estiu del senyor de Jorba. Al segle XVIII hi hagué un forn de vidre. En aquesta casa hi nasqué fra Francesc de Jorba que va ser provincial dels franciscans entre 1657-1678. S’hi arriba per un camí que surt de la carretera N-II un cop passat el pont del Ganxo.
Segons:http://www.jorba.cat/jorba/areas.jsp?MQ%3D%3D&Nw%3D%3D
http://www.jorba.cat - Història i Patrimoni/Parimoni històric.
----------------------------------

Església de Sant Narcís del mas Jordà (s. XVII)

És un edifici construït dins del recinte del mas Jordà, d’una única nau, amb campanar d’espadanya damunt el mur principal. Es tracta d’un edifici possiblement del segle XVII, tot i que s’observa la data de 1829 al petit rosetó.

Segons:http://www.anoiaenviu.cat/interes.php?id_lloc=431
http://www.anoiaenviu.cat - Poblacions: Jorba/Llocs d'interès/Esglesia de Sant Narcís.

----------------------------

Jorba
Altres indrets del terme

Els santuaris i les masies
L'església de Sant Julià de les Alzinetes (o Sant Julià l'Hospitaler) es troba al sector de ponent del terme, a prop del mas de Vila-seca (dit després de les Alzinetes), petit edifici rectangular de la fi del segle XV (és esmentada el 1517 i sembla que era a cura d'una ermitana o donada); s'havia esfondrat la volta des de mitjan segle XVI i fou restaurada els anys seixanta per Mn. Ignasi Colomer, el seu propietari. L'església de Sant Narcís, del Mas Jordà, és a la vall de la riera de Clariana (fou reconstruïda al segle XVII i abandonada o profanada en diverses ocasions, restablerta el 1852 i el 1939); el Mas Jordà fou construït pel noble Gaspar de Vega i el 1626 hi nasqué fra Francesc de Jorba, provincial dels franciscans en 1657-78. Altres masies conegudes són la ja esmentada de Can Cansalada i Can Blasi, Can Joveró, Can Llordella, Can Muntades, Cal Saboner i les que formen el veïnat de Traver al sector N del terme, entre la riera de Rubió i l'Anoia.

 Segons: Hiperenciclopèdia  - http://www.grec.net/cgibin/ggcc01cl.pgm?USUARI=&SESSIO=&PGMORI=&NDCHEC=0608605
-------------------------------------------

DOCUMENT SOBRE LA HISTÒRIA DE SANT NARCÍS DEL MAS JORDÀ  
per  Mossèn IGNASI M. COLOMER  any 1950

entrar

------------------------------
L’ERMITA DE SANT’ARCÍS

A la comarca d’Anoia, dins la feligresia de Jorba, però ja en plena vall de Clariana, hi ha l’esglesiola del Mas-Jordà dedicada al gloriós Patró de Girona. Tanmateix, del petit temple de sant’Arcis fins a Santa Maria de Clariana, només cal fer mitja horeta de camí planer en direcció a ponent; en canvi per arribar a Sant Pere de Jorba, hi ha prop d’una hora de camí costerut cap a llevant.
Heus ací la ubicació geogràfica de l’ermita: latitud 41º 36’ 8” i mig, damunt l’Equador; longitud , 0 hores 6 minuts 2 segons, a orient del meridià internacional (ço és, 1º 30’ 30” a l’Est de Greenwich); altitud, 465 metres sobre el nivell del mar. I les mides: llargària, 5’80 m.; amplada, 4’35; altura, 4’50, sense comptar-hi el campanar de cadireta. L’entrada és al cantó de gregal, gairebé a sol ixent.
Com que l’arxiu parroquial de Jorba, després del saqueig revolucionari de 1936 ha conservat ben poca documentació, no sabem exactament quan fou erigida aquesta capella, la qual no existia encara l’any 1629; probablement és de mitjan segle XVII, o no gaire després.
Quan el bisbe de Solsona era Virrei de Catalunya, l’any 1638 va prohibir les manifestacions populars sobre la canonització del Sant: Tenim entes que aqueixa ciutat de Gerona ha pres resolució de fer alimaries y festes per a solempnitzar la nova gracia que Sa Santedat ha concedit a honra del glorios Sant Narcis...  però pels perills que hi ha de fam, de pesta i de guerra, ...sia molt just acudir a Deu Nostre Senyor amb pregaries y devocions  ... y no fer les dites festes, de que solen resultar mals y escandols ... us diem y manam que de ninguna manera fassau ni doneu lloch se fassan en dita ciutat festes algunes, alimaries ni altres regocijos publichs ...(Arxiu Reial, reg 5518’50).
Aleshores va créixer ,és encara la devoció arreu dels nostres països, des de Perpinyà fins a València; a la basílica d’Igualada, hi ha una bella pintura a l’oli que representa el Sant, amb les mosques llegendàries.
Per recordar d’alguna manera l’estrena de la nostra ermita, vegeu aquest manuscrit parroquial sobre la família Aguilera d’Odena, parenta del Mas-Jordà: “festa – Dimecres a onze de juni del ani sobre dit (1625) se beney la Capella de casa de na Aguileras de las roviras ab la invocatio de nª sª y la benei Bernat garriga p.e y rector de odena...” amb asistencia del prior de S. Agustí i del guardià dels caputxins, els quals hi celebraren missa; “Benedictio de Campana”, pel mateix rector Garriga, el 10 d’abril de 1631, davant dels familiars “et alii quam plurimi”. Es prou versemblant que la diada al Mas-Jordà fos amb presència de fra Francesc de Jorba, nat a la masia l’any 1626 i provincial dels caputxins durant el trienni 1675-1678.
1696 – Els amos del Mas-Jordà, Dr. Francesc Matheu Vallès i Ma. Rosa Mora Ponts, tenen el primer fill a Igualada, batejat per tots Sants amb els noms de Narcis-Francesc-Josep.
1733 – L’hereu del Mas-Jordà, Dr. Narcís Matheu Mora, i la muller Ma. Francesca de Pedró Vidal bategen una filla a Igualada el 13 de Març: s’anomena Ma. Narcisa; el 21-1-1762 professa solemnement a Reus com a carmelita descalça.
1749 – El molt il·lustre Dr. Joan-Jeroni Matheu Mora, prelat d’Ager, atorga testament al Mas-Jordà el dia 9 de novembre; l’escriu ell mateix en català i hi posa el segell episcopal. (Museu d’Igualada protocol Viladers, volum2, foli 3).
1803 – Josep Jorba Canyador, el 16 de març, es possessiona del Mas-Jordà “ab sa Capella... entrant al mateix temps en la citada capella”. A l’inventari, mes de maig , esmenta igualment “lo Mas Jordà ab sa capella” (Ib. Puigdollers).
1818 – Pere Soler, segrestador judicial del Mas-Jordà, en pren possessió; el 28 d’abril, posa a l’inventari: “En la capilla se ha encontrado un san Narciso pintado en un lienzo * a la tapia, la mesa, ara, sacras, Crucifijo, los manteles, dos candeleros de madera, y dos bancos clavados a la tapia” (Expedient, foli 85v).
(* Es una tela del segle XVII, ja molt descolorida. Fou retaqada el 1870, quan l’aprofitaren com a capçalera d’un llit; ara fa 1’70 x 0’965 m.)
1829 – Els argenters Francesc Colomer Enténtes i el fill Josep, nats a Figueres i residents a Igualada des del 1794, adquireixen el Mas-Jordà i posen una pedra rodona damunt el portal de l’ermita; entremig d’una mitra i un bàcul, al·lusius al sant Patró, hi ha aquesta epigrafia: “Fcô JPH / COLOMMES. / ay. 1829”.
El DIA 9-II-1829 demanen al bisbe que autoritzi el culte dins la “Capilla publica algo estropeada”. I es comprometen a restaurar-la. No solament va trigar la resposta, sinó que el  9-X-1830 fou dictat un entredit contra l’ermita, amb mes de vint anys de durada.
1831 – Josepa Fortuny Berguedà, viuda de l’argenter Josep Colomer Reixac, fa constar a l’inventari que encara té a Igualada “1 imatge nova de S. Narcís, de fusta, de 4 ó 5 pams d’alçada, pel Mas Jordà”, destinada a un retaule novell.
1852 – El rector de Jorba, el 20 de Juliol, recomana el restabliment del culte públic a la capella de sant’Arcis; el 12 d’agost propsegüent, el Vicari Capitular de la diòcesi autoritza el culte dins l’ermita.
1857 – El bisbe Palau concedeix el títol d’oratori públic el dia 6 de juliol; el 24 d’octubre autoritza indistintament el rector o el vicari de Jorba perquè beneeixen la campana nova de l’ermita.
1858-1881 – Els bisbes Castanyer, Jordà i Colomer, durant les visites pastorals, concedeixen 40 dies de perdó als qui preguin dins la capella de sant’Arcís.
1860 -  El Nomenclàtor oficial enregistra: “Mas Jordà (El). Alqueria  (casa de labor y capilla”.
1867 – L’argenter Francesc Colomer Fortuny va a Girona i hi adquireix unes bossetes de cotó de sant’Arcís i diversos exemplars de Goigs per a l’ermita. L’escolapi P. Rafel Oliver hi afegirà dues estrofes pròpies del Mas-Jordà.; 

Y de tot aquest paratge
siau Vos lo defensor
y puix honra vostra Imatge
ab esperança y fervor:

Sant Narcís per eix vehinat
pregau a la Providencia

Que deslliuri el principat
 de fam guerra y pestilència.
 

No us olvidau, sant gloriós,
del Mas Jordà que us venera
y en vos sempre fervorós
ha posat sa fe sincera.

Pregau, ho tendre advocat,
a la divina Clemència:
Que deslliuri el Principat
de fam, guerra y pestilència. 

1877 – El bisbe Pere Colomer visita el Mas-Jordà i concedeix que la missa obligatòria de Sant’Arcís es pugui celebrar qualsevol dia de la vuitada.
1881 – Teresa Marimon Domingo, filla dels masovers, contrau noces a l’ermita el dia 5 de novembre amb Jaume Ravell Brufau.
1887 – El dia 14 de Gener és batejat a Jorba, Narcís Marimon Aribau, fill d’uns rebassers que vivien al Mas-Jordà, estadants al pis de dalt.
1898 – Mossèn Joan Guiu Casadesús publica a Vic una “Guia descriptiva del Obispado”; a la pàgina 178 diu: “Jorba... capilla publica en el manso Masjordà”.
1906 – Mossèn Josep Santfeliu Pedrós publica a Manresa una altra Guia del Bisbat; la plana 80 fa constar que, a Jorba, “També hi ha una capella del mas Jordà”. El 5 de Març d’aquest mateix any és batejat a Jorba Narcís Marimon Marimon , fill dels masovers.
1917 – Mossèn Francesc Ma. Colomer Oms, amo del Mas-Jordà, beneeix solemnement la imatge del Sagrat Cor i l’entronitza a l’ermita el dia 12 d’agost, davant d’una multitud de feligresos, acompanyats pels clergues de Jorba i Clariana.
1918 – El bisbe Muyoç concedeix: “Que en la capilla pública del Manso Jordà... pueda celebrarse el santo Sacrificio de la Misa todos los domingos y dias festivos del año aunque por especiales circunstancias de la parroquia se hubiera de binar en la parroquial.
1936 – Mossèn Francesc Ma. Colomer Oms és immolat pels revolucionaris, els quals profanen també l’ermita, destrueixen l’altar i el retaule del segle XIX, les imatges, el cloquer i roben la campana de l’any 1857, Només se salven les figures de sant’Arcís i de sant Josep, perquè els masovers les havien amagades oportunament quan comença la fúria iconoclasta. Imatges desaparegudes: sant Francesc de Pàola, la Testa de sant Joan degollat, coronació de Maria per la Trinitat; i el Sagrat Cor de l’any 1917, el Via Crucis, la Mare de Déu dels Dolors i sant Francesc Xavier, que eren a les parets laterals.
1939 – L’arxiprest Amenós reconcilia la capella del Mas-Jordà.
1944 – Júlia Prat Borràs, filla dels masovers, es casa a l’ermita amb Jaume Domingo Saumell el dia 6 de maig.
1946 – Dolors Colomer Pagès, usufructuaria del, Mas-Jordà, és padrina d’una campana nova, beneïda el 29 d’octubre.
1947 – El bisbe Perelló signa un altre títol de capella pública el 3 de desembre.
1948 – Primera edició de Goig al Mas-Jordà  (reeditats l’any 1954)
1949 – El Dr. Mn. Carles de Bolós dedica un comentari a sant’Arcís del Mas-Jordà, dins el diari gironí Sitios del 29 d’octubre.
1950 – Els masovers Joan Prat Centelles i Rosa Borràs Gelebert celebraren les noces d’or a l’ermita.

L’arxiprest Fitó consagra l’altar nou, tallat en pedra per Josep Saumell Soler. El full dominical de Vic esmenta la capella el Mas-Jordà. Repartiment d’uns fulls amb història de l’ermita, extreta de la revista igualadina “Vida...”
1951 – Una maqueta del Mas-Jordà, escala 1/300, deixa veure totalment l’ermita.
1954 – El Dr. Mn. Josep Mercader publica a Girona una “Historia de S. Narciso” on parla del Mas-Jordà.
1956 – Noves edicions dels Goig, amb text indulgenciat pel bisbe Masnou.
1958 – Mor el masover Joan Prat Centelles; capella ardent a l’ermita (16 de febrer)
1959 – El programa de la VI Fira igualadina esmenta sant’Arcís del Mas-Jordà.
1960 – El periòdic “IGUALADA” parla de l’ermita (dia 18 de maig, pag, 24).
Nota: La data del periòdic es: 18 de juny, pag. 24.

masjorda
fotografia feta l'any 1963

1962 – Els germans Joan i Artur Ma. Prat Carbó, fills dels masovers, reben la primera comunió a l'ermita el dia 11 de juny.
1965 – El calendari folklòric, de Francesc Victori Aguilera, comenta la diada de sant’Arcís al Mas-Jordà.
1968 – El Cercle Català de Madrit, publica la llegenda de sant’Arcís.
1969 – La Guia comarcal d’Igualada cita la capella se sant’Arcís. El Dr. Mn. Antoni Pladevall publica un mapa de la diòcesi, escala 1/200.000, on consta l’ermita.
1970 – El Cercle Català de Madrit publica Sant’Arcís i les mosques miracleres. La família Jorba-Godallol adquireix el Mas-Jordà i hi celebra la diada amb músics i orgue, que estrenen una melodia per els Goigs, original del mestre Vicenç Machacon.
1971 – El bisbe Masnou visita la capella de sant'Arcís el 29 d’octubre. Repartiment d’uns fulls amb història  del Mas-Jordà, extreta del llibre
Una Familia.
1972 – Portes noves a l’ermita de sant’Arcís.
1974 – Setmana Santa a la capell, amb l’estrena d’un sagrari per al Monument.
1975 – Missa del gall a l’ermita.

1976 – La Unió Excursionista de Catalunya publica uns estudis sant'Arcís del Mas-Jordà, al butlletí Excursionisme de febrer i abril.

- Article publicat a IGUALADA PERIODICO DEL ANOIA el 23 de juny de 1976 (excepte fotos).
- Fotos: arxiu familiar.